Aktuality
Mimořádná opatření

Židovská obec Teplice, IČ 61515434, Lípová 333/25,41501 Teplice, v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 č.j.: MZDR 10666/2020- 1/MIN/KAN, k ochraně členů, členek, zaměstnanců a dalších osob, z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2, vydává toto mimořádné opatření: 
 

  1. Ruší se s účinností ode dne 13.3.2020 všechny akce pořádané nebo organizované ŽOT (t.j. zejm. Společenský klub, kabalat šabat, Bohoslužby, výlety atd.). 

  2. Sociální pracovnice (Odborné sociální poradenství) vydá samostatné opatření k zabezpečení péče o její klienty, a to při dodržení povinností dle tohoto opatření. 

  3. Veškerá opatření orgánů státní správy a místně příslušných orgánů obecní samosprávy, která zpřísňují podmínky akcí uvedených v bodu 1, jsou závazná a v případě kolize s tímto opatřením jsou jejich ustanovení tomuto opatření nadřazena. 

  4. Toto opatření nabývá platnosti dne 13.3.2020.

 

Michael Lichtenstein – předseda ŽO Teplice 

Informace a odkazy k aktuální situaci koronoviru COVID-19 v ČR

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Aktuální informace, pokyny a opatření najdete na  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové webové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem, stránky jsou průběžně aktualizovány.

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách  https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx  připravilo aktuální informace ke COVID-19. Najdete zde informace pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR.

Informace pro podnikatele a živnostníky v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) jsou k dispozici na: www.businessinfo.cz/koronavirus

V pondělí 16. března spouští Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID, info na https://www.cmzrb.cz/ . Jde o vládou schválený národní program, jehož cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Nový Posel
poseljpg.jpg

Aktuality Židovské obce Teplice

Osudy židovských rodin na Lounsku​
 

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Izajáš 26:19

 

V letošním roce uspořádal Spolek na obnovu židovských památek, který úzce spolupracuje s Židovskou obcí Teplice, ve spolupráci s Oblastním muzeem a Okresním archivem Louny, výstavu „Osudy židovských rodin na Lounsku“.

 

V rámci této osvětové aktivity vznikla brožurka stejnojmenného názvu autorů PhDr. Jana Mareše Ph.D., místního historika a archiváře a Anny Krausové, členky spolu a studentky judaistiky, kterou lze zakoupit na pokladně lounského muzea nebo v městském informačním centru za 150,- Kč. 

 

Nákupem brožurky lze přispět na činnost spolku, který postupně obnovuje Židovský hřbitov u Hřivčic a další židovské památky v regionu. Více o činnosti spolku si můžete přečíst na webových stránkách www.spolek-zidovske-pamatky.hys.cz.

 

V brožurce najdete nejprve stručný úvod do judaismu, na kterou navazuje kapitola o historii Židů na Lounsku. Největší zajímavostí je, že v Lounech před II. světovou válkou působil vážený rabín a spisovatel Richard Feder a Josef Bulova, zakladatel světoznámé značky luxusních hodinek. Dále se dozvíte něco o místních židovských hřbitovech, židovském podnikání, lounské synagoze. Šedesátistránkovou publikaci tištěnou na křídovém papíře završuje kapitola o holocaustu, která ve zkratce rekapituluje tehdejší vývoj událostí a také přináší informace o místních deportacích.

 

Domnívám se, že nákup této brožurky může obohatit knihovničky zájemců o židovskou historii nejen z Loun a okolí, neboť přináší řadu inspirativních impulsů pro řadu jiných spolků podobného zaměření. Řekl bych, že Spolek na obnovu židovských památek dokázal skrze výstavní aktivity především vzbudit zájem místní veřejnosti o dané téma, které bylo léta zamlčované, zapomenuté či málo známé. Doufám, že brožurka přispěje k dobrému.

 

Ivo Kraus

„Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc se sídlem v New Yorku,USA.“

Ústecký kraj poskytl finanční prostředky na prezentaci Ústeckého kraje na území státu Izrael.

© 2019 ZO TEPLICE

banner_nahlasit_modra.png
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
Sobědruhy