Aktuality
Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ŽOT č. 03/2020

Židovská obec Teplice, IČ 61515434, Lípová 333/25,41501 Teplice, v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, k ochraně členů, členek, zaměstnanců a dalších osob, z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a na usnesení vlády ČR upravující uvolňování mimořádných karanténních opatření, a v návaznosti na rozhodnutí představenstva ŽOT ze dne 11.5.2020, mění mimořádné opatření ŽOT č. 01/2020 a č. 02/2020 takto:

1. S účinností ode dne 11.5.2020 se obnovují Bohoslužby v modlitebně ŽO Teplice. Duchovní ŽO Teplice přijme opatření k zabezpečení protiepidemických zdravotních omezení pro účastníky Bohoslužeb.
2. Veškerá opatření orgánů státní správy a místně příslušných orgánů obecní samosprávy, která zpřísňují podmínky akcí uvedených v bodech 1 a 2, jsou závazná a v případě kolize s tímto opatřením jsou jejich ustanovení tomuto opatření nadřazena.
3. Veškerá ostatní protiepidemická zdravotní omezení stanovená mimořádným opatřením ŽOT č. 01/2020 a č. 02/2020 zůstávají v platnosti, pokud nebyla výslovně změněna tímto mimořádným opatřením.
4. Přílohami tohoto opatření je stanovení podmínek pro provoz výše uvedených úseků ŽOT:
a) informace pro účastníky akcí pořádaných ŽO Teplice,
b) zdravotních omezení pro účastníky B-hoslužeb
5. Toto opatření nabývá platnosti dne 25.5.2020.


V Teplicích dne 25.5.2020

Michael Lichtenstein – předseda ŽO Teplice
 

 

Nový Posel
Posel022020.jpg
Claims Conference mimořádně vyplatí klientům penze na půl roku dopředu

Rádi bychom vás informovali, že kvůli globální pandemii nemoci covid-19 získala Claims Conference od německé vlády souhlas s mimořádnou výplatou penzí CEEF. Oprávněným osobám budou v květnovém termínu vyplaceny penze na šest měsíců dopředu, tedy současně za druhé i třetí čtvrtletí.

Věříme, že i toto opatření pomůže klientům ve zdraví přečkat tuto těžkou zkoušku. Přejeme všem pevné zdraví!

Za Claims Conference

Dita Šnajdrová, koordinátorka sociálních grantů CC

 

Dita Snajdrova
CC Grant Coordinator

Aktuality Židovské obce Teplice

Osudy židovských rodin na Lounsku​
 

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Izajáš 26:19

 

V letošním roce uspořádal Spolek na obnovu židovských památek, který úzce spolupracuje s Židovskou obcí Teplice, ve spolupráci s Oblastním muzeem a Okresním archivem Louny, výstavu „Osudy židovských rodin na Lounsku“.

 

V rámci této osvětové aktivity vznikla brožurka stejnojmenného názvu autorů PhDr. Jana Mareše Ph.D., místního historika a archiváře a Anny Krausové, členky spolu a studentky judaistiky, kterou lze zakoupit na pokladně lounského muzea nebo v městském informačním centru za 150,- Kč. 

 

Nákupem brožurky lze přispět na činnost spolku, který postupně obnovuje Židovský hřbitov u Hřivčic a další židovské památky v regionu. Více o činnosti spolku si můžete přečíst na webových stránkách www.spolek-zidovske-pamatky.hys.cz.

 

V brožurce najdete nejprve stručný úvod do judaismu, na kterou navazuje kapitola o historii Židů na Lounsku. Největší zajímavostí je, že v Lounech před II. světovou válkou působil vážený rabín a spisovatel Richard Feder a Josef Bulova, zakladatel světoznámé značky luxusních hodinek. Dále se dozvíte něco o místních židovských hřbitovech, židovském podnikání, lounské synagoze. Šedesátistránkovou publikaci tištěnou na křídovém papíře završuje kapitola o holocaustu, která ve zkratce rekapituluje tehdejší vývoj událostí a také přináší informace o místních deportacích.

 

Domnívám se, že nákup této brožurky může obohatit knihovničky zájemců o židovskou historii nejen z Loun a okolí, neboť přináší řadu inspirativních impulsů pro řadu jiných spolků podobného zaměření. Řekl bych, že Spolek na obnovu židovských památek dokázal skrze výstavní aktivity především vzbudit zájem místní veřejnosti o dané téma, které bylo léta zamlčované, zapomenuté či málo známé. Doufám, že brožurka přispěje k dobrému.

 

Ivo Kraus

„Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc se sídlem v New Yorku,USA.“

KKFF_Logo_CMYK_300dpi.jpg

Ústecký kraj poskytl finanční prostředky na prezentaci Ústeckého kraje na území státu Izrael.

Snímek obrazovky 2020-09-07 v 14.21.19.
Výstava
" Mark Podwal - Ze židovských tradic"

© 2019 ZO TEPLICE

banner_nahlasit_modra.png
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
Sobědruhy