top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Pohřeb Alexandra Krasnostavskeho
 

Dne 18.1.2018 se konal pohřeb Alexandra Krasnostavskeho na novém židovském
hřbitově v Teplicích. Poslední rozloučení vykonal vrchní zemský rabím pan Karol Efraim Sidon, za asistence Chevra Kadiša Praha ČR. Kéž je jeho duše
pojata do svazku věčného života.  

Je Chanuka vaším svátkem - Chomutov
 

V rámci projektu VNM města Chomutova představila ŽO Teplice dne 10.12.2017 projekt „ Je Chanuka Vašim svátkem“, kde seznámila místní občany s židovskými tradicemi vztahující se ke svátku Chanuka. V rámci projektu vystoupilo Duo Menorah s repertoárem židovských písní  a o svátku Chanuka pohovořila členka Bejt Simcha paní Sylvie Wittmanová.  Chanukový svícen zapálil symbolicky předseda ŽO Teplice pan Oldřich Látal.

"Je Chanuka vaším svátkem"
 

Ve čtvrtek 14.12.2017 představila ŽO projekt „ Je Chanuka vašim svátkem“, na který pozvala širokou veřejnost.Při této příležitosti vystoupil divadelní soubor Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové. O významu svátku Chanuka pohovořil člen ŽO Teplice pan David Kraus. Pro přítomné zahrála skupina Duo Menorah se Zuzanou Wirthovou a Josefem Hušlbauerem. Děkuje agentuře VisitTeplice a za pomoc při organizování této akce.

Chanuka na ŽO Teplice
 

Dne 16.12.2018 se konala ve večerních hodinách oslava svátku Chanuka. Na úvod proběhla večerní bohoslužba, kterou vedl duchovní ŽO pan Tomáš Pulc a následně byla provedena Havdala, kterou provedl Tomáš Kreisinger se slečnou Ester Burgerovou. Zapálení páté Chanukové svíce před zaplněnou modlitebnou provedl opět duchovní ŽO pan Tomáš Pulc. Na závěr byla pro všechny
přichystána bohatá tabule ve Společenském klubu ŽO.

Přednáška Chaima Kočího
 

V ponděli dne 27.11.2017 se konala v klubu ŽO přednáška předsedy Chevra Kadiša Chaima Kočího na téma Původ a význam rituálních pomůcek v jidaismu. Více je možné se dočíst ve čtvrtletníku ŽO  "Posel ročník 11 č.4.
Děkujeme panu Chaimu Kočímu za zajímavou a podnětnou besedu a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2018.

Shromáždění členů ŽO Teplice
 

Dne 26.11.2017 se konalo shromáždění členů ŽO Teplice. Fotografie při této příležitosti pořídil člen ŽO Teplice a duchovní ŽO pan Tomáš Pulc.

Poděkování Ústeckému kraji
 

Ústecký kraj poskytl finanční prostředky na prezentaci Ústeckého kraje na území státu Izrael.

Sabat
 

 V Pá. 17.11. 2017 od 16:00 hod. jsme měli v modlitebně ŽO Kabalat šabat s Vrchním zemským rabínem K. E. Sidonem  a duchovním ŽO Teplice panem Tomášem Pulcem.  Po bohoslužbě byla ve Společenském klubu hojně navštívena společná šabatová večeře. 

V So. 18.11. 2017 od 09:30 hod.  byla v modlitebně ŽO ranní bohoslužba Šachrit s vrchním zemským rabínem K.E.Sidonem  a odpoledne se uskutečnila bohoslužba Mincha. Po bohoslužbě měl krátkou drašu Vrchní zemský rabín K. E . Sidon.

Článek o židovském hřbitově u Hřivčic v Roš Chodeš
 

Report o židovském hřbitově u Hřivčic a současné výstavě v Lounech.

Článek naleznete na straně 19.

Stahuj zde

Revitalizace hřbitova v Širokých Třebčicích
 

Díky nadačnímu příspěvku NFOH se mohla uskutečnit podzimní část revitalizace židovského hřbitova v Širokých Třebčicích. Byla vysekána celá
plocha židovského hřbitova, odstraněny stále dorůstající akáty, které nás trápí nejvíce, neboť v průběhu vegetace rychle dorůstají a tvoří
neprostupnou džungli.

Postavení náhrobních kamenů na Teplickém židovském hřbitově

Koncem měsíce října na se nám díky příspěvku NFOH
podařilo postavit na novém židovském hřbitově v Teplicích 20 náhrobních kamenů v nejstarší části hřbitova. Rádi bychom v započaté práci pokračovali
i v roce 2018, kdy se opětovně zaměříme na stavbu starých pískovcových náhrobků, které jsou nejvíce ohroženy.    

Práce na hřbitově Letov

Při kontrolním dnu na  židovském hřbitově v Letově bylo zjištěno, že se na znovu budované ohradní
zdi čile pracuje. O dalším postupu prací Vás budeme opětovně informovat na webových stránkách.

Sukot
 

 Dne  9.10.2017 nás navštívil na Chol hamoed Sukot vrchní zemský rabín K.E.Sidon s chotí. Na úvod proběhla odpolední bohoslužba Micha, kterou vedl chazan FŽO Danny Vaněk. PO bohoslužbě se uskotečnilo posezení v vrchním zemským rabínem
K.E.Sidonem v Suce. Rabín Sidon zde pronesl krátkou drašu k svátku Sukot.
Pro všechny zde bylo připraveno bohaté občerstvení a dobrá nálada.   

Návštěva z ZŠ Elišky Krásnohorské
 

Dne  9.10.2017 nás navštívili žáci ze ZŠ Elišky Krásnohorské, kteří si mohli prohlédnout
modlitebnu ŽO v Teplicích a vyslechnou zde krátkou přednášku duchovního ŽO Teplice pana Tomáš Pulce na téma historie naši komunity a židovské tradice a
zvyky.Ve druhé části dopoledne se žáci přesunuli na nový židovský hřbitov v Teplicích, kde se dozvěděli o historii židovského hřbitova. Žáci si zde mohli prohlédnout celý areál hřbitova a zároveň si mohli udělat frotáže na památku. 

Revitalizace hřbitova v Podbořanském Rohozci
 

V měsíci říjnu byla dokončena revitalizace židovského hřbitova v Podbořanském Rohozci. Na tomto hřbitově byla v jarní části prací postavena
řada spadlých náhrobních kamenů a nyní jsme se zaměřili na odstranění vzrostlé zeleně a náletů.

Dokončena revitalizace hřbitova v Drahonicích u Lubence
 

V říjnu 2017 byla dokončena revitalizace židovského hřbitova v Drahonicích u Lubence. Práce proběhly dle harmonogramu, který byl v žádosti o nadační příspěvek NFOH, kterému děkujeme za finanční pomoc.   

Roš hašana 5778
 

Ve středu 20. září se sešla židovská obec k přivítání nového židovského roku Roš hašana  5778 v modlitebně ŽO.

V rámci přivítání nového židovského roku proběhla večerní bohoslužba za přítomnosti teplického minjanu, kterou vedl chazan FŽO Danny Vaněk.

bottom of page